Värderingsbaserad utveckling

Ledarutveckling, teamutveckling och kulturutveckling

Vi vet att förändring tar tid och att det samtidigt inte behöver göra det när man gör rätt saker på rätt sätt.
På ett halvår eller ett år kan man komma långt i en utvecklingsprocess när syftet är tydligt och pedagogiken väl avvägd efter individ, grupp och situation.

När vi varvar workshops med individuell coaching blir resultaten tydliga och långvariga. 

"Lunch-till-lunch"-workshops är effektiva eftersom deltagarna under natten integrerar insikter och lärdomar om sig själva, om varandra och om vägen framåt.

Vi sätter ljuset på de "deskriptiva" värderingarna, dvs individens personliga värderingar som har störst effekt på engagemang i arbetet.

När den insikten finns kan vi jobba vidare mot organisationens och gruppens värderingar. 

Inifrån och ut!

Insikt om personliga värderingar ökar engagemanget:

"När vi får möjlighet att leva och handla i enlighet med våra personliga värderingar upplever vi mening med det vi gör och med mening kommer den inre motivationen."

Brian P. Hall 

Värderingsarbete för team

För en organisation handlar värderingskongruens om hur väl de personliga och organisatoriska värderingarna stämmer överens. En förutsättning för stark värderingskongruens är att vi har klarhet och förståelse både för våra egna och organisationens värderingar och andra övergripande riktlinjer.

Ibland kan avståndet mellan mina och företagets värderingar upplevas väl långt. Därför arbetar vi med teamet, arbetsgruppen där individen omsätter sina värderingar i handling och upptäcker om de bär eller inte. Vi hjälper din grupp att identifiera de värderingar som – omsatta i beteenden – behöver gälla i gruppen under den närmaste 6-9 månadersperioden för att organisationens mål/värderingar ska uppfyllas. Vad vill och behöver vi gemensamt stå för?

Genom att ni som organisation prioriterar de värderingar som skapar störst känsla av stolthet och engagemang, får processen även ett inifrån- och utperspektiv.  Väljer man att genomföra alla stegen, varav Steg 3 upprepas halvårsvis, engageras hela organisationen i en kulturfrämjande resa som kan leda till samstämmighet, engagemang och stark vi-känsla.

Steg 1: Identifiera/upptäcka

Steg 2: Kommunicera/förankra

Steg 3: Upprätthålla/levandegöra/justera

Värdegrund och företagskultur att vara stolt över

Med processen som vi kallar Value.Org identifierar bolaget en värdegrund att känna stolthet över och som med glädje kommuniceras internt och externt. Värdegrunden tas fram genom att utifrån intressenters berättelser prioritera de värdeord som definierar relationen med bolaget. Ett utifrån- och inperspektiv.

På det här sättet kommer vi undan problematiken med att ”ledningen under en helg hittat på värderingar som de tror passar företaget eftersom de är politiskt korrekta eller låter bra…”. Istället för att medarbetare raljerar om tomma ord, ges värdegrunden en mening eftersom den utgår ifrån faktiska erfarenheter från intressenter utanför företaget.

Vi får även en avstämning kring bolagets självbild. Är och gör vi det vi påstår att vi är och gör? Eller finns det ett gap som vi kan använda för att utveckla vår företagskultur i önskad riktning?

Trygg, tydlig och trovärdig:
vår fast track till tillit

Dessa tre tillstånd beskriver ofta våra deltagare i de värderingsbaserade utvecklingsprogrammen. När vi förstår mer om vad som är riktigt viktigt för oss och var det kommer ifrån, blir vi tryggare i oss själva. Då kan vi också på ett tydligare sätt kommunicera vad vi står för, varför vi är som vi är, gör som vi gör och vad vi vill åstadkomma framåt. När vi sedan agerar utifrån detta som vi har kommunicerat framstår vi som trovärdiga. Särskilt om vi även kan sätta våra egna värderingar i relation till organisationens och hitta samstämmighet där emellan. Vi vill ofta följa ledare som är just trovärdiga. I våra processer för grupper stärks även tilliten i kulturen, vilket underlättar vägen framåt.

Här är ett exempel på hur en process kan se ut, som löper under 6 månader. 

 
 

Personliga värderingar

Processen inleds genom att varje person rangordnar sina personliga värderingar online. De ökar sin medvetenhet och självinsikt tillsammans med kollegor genom storytelling. Metoden bidrar till att bygga tillit och relationerna mellan personerna, som lär känna varandra på ett djupare plan. Vi kopplar de personliga värderingarna till organisationens vision, mission och värdegrund.

Styrkor

Med hjälp av verktyget Kärnkvaliteter utforskar varje individ sina styrkor, fallgropar och utmaningar tillsammans med sina kollegor.
Arbetet involverar feedback och stärker relationen mellan medarbetarna ytterligare.
När vi arbetar både på värderings- och beteendenivå, på individ- och gruppnivå skapar vi goda förutsättningar för utveckling.

Co-pilot

Under programmet väljer personerna var sin co-pilot i gruppen.  Dessa två kollegor stöttar, coachar och utmanar varandra mellan träningstillfällena. Studier visar att det sociala stödet är A och O under utbildningsinsatser för att förändring ska ske. Vi verkar för att öka tilliten i grupper som leder till mod, kreativitet och nya förbättrade resultat.

Träningsläger

Inte bara våra workshops, utan hela livet är ett träningsläger. Deltagarna identifierar tankar och beteenden som ska tränas i vardagen, skriver ner dem och kommunicerar dem till gruppen. När vi uttalar till andra vad vi vill uppnå, ökar chanserna för verklig förändring och utveckling. Vi uppmanar att ta små steg som är motiverande och upplevs som möjliga att ta. Och som kan göra stor skillnad.